İktisadi Ve İdari Bilimler Fakultesi

1992 yılında kurulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi sürekli gelişen genç ve dinamik kadrosuyla sosyal bilimlere katkı sağlama çabasını çok yönlü akademik çalışmalar ve kaliteli bir eğitimle sürdürmektedir.

Sosyal sorumluluk duygusuna sahip, yenilikçi ve öğrenci merkezli bir akademik eğitim ve öğretim anlayışı ile yapılanan fakültemizde İktisat, İşletme, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler bölümleri olmak üzere beş bölüm vardır. Bu bölümlerde lisans düzeyinde 6000’i aşkın öğrencimizi dünyaya hazırlamaya çalışıyoruz. Bölümlerimiz, öncelikle zorunlu dersler ve çok sayıda alan ve alan dışı seçmeli dersler ile öğrencilerimizin, kendi ilgi alanları doğrultusunda yetkinliklerini keşfetmelerini ve özel mesleki uzmanlık alanlarına yönelmelerini amaçlar. Başka bir deyişle öğrencilerimizin öğrenmeye açıklık kazanmaları ve kişisel gelişimlerini kendilerinin yönetmeleri özellikle desteklenmektedir.

Bu doğrultuda sosyal, ekonomik ve siyasal dinamikler karşısında sorgulama ve çözüm yetkinliği gelişmiş, bilgi ve birikimle donanmış, yaratıcı ve esnek, etik ve akademik değerlere bağlı, demokrasiden ve temel insan haklarından ödün vermeyen, kamu çıkarını gözeten, özgürlükçü ve çok sesli bireyler yetiştirmek her zaman hedefimizdir. Fakültemiz, Sosyal Bilimler Enstitüsü ile işbirliği içinde 5 anabilim dalında toplam 23 lisansüstü program yürütmektedir. Bu programlarda üniversitemizin farklı bölümlerinden öğretim elemanları da dersler vermekte ve tez çalışmaları yürütmektedirler.

Fakültemizde, lisans düzeyi öğretim programları; zorunlu ve seçmeli dersler ile %30 İngilizce ağırlıklı olarak yürütülmekte ve Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından verilen bir yıl zorunlu İngilizce hazırlık programı ile beş yıllık akademik eğitim verilmektedir. Fakültemizin yabancı dil bilgisi yeterli öğrencileri Erasmus ve ikili anlaşmalar çerçevesinde farklı ülkelerde eğitimlerine devam edebilmektedirler. Son yıllarda fakültemizde 200’ün üzerinde öğrenci bu programdan yararlanmıştır. Ayrıca Farabi programı da öğrencilerimizin yurt içi değişim programlarına katılmalarına imkan vermektedir. Öğrencilerimizin kayıtlı oldukları programların yanı sıra fakültemizin diğer programlarında veya İletişim Fakültesi’nin Gazetecilik, Radyo Televizyon ve Sinema, Halkla İlişkiler ve Tanıtım programlarında veya Felsefe programında Çift Anadal yaparak ikinci bir lisans düzeyi diploması almaları mümkündür.

Akademisyenlerimiz, öğrencilerimiz ve mezunlarımızla birlikte gelişmeye devam ediyoruz…


İşletme Bölümü

Bölüm; İşletme ya da mikro düzeyde toplumsal ve ekonomik olayları ulusal ve uluslararası boyutta kavrama gücü, karşılaşılan sorunlara karşı hızlı ve doğru çözüm bulabilen, analitik düşünme yeteneğine sahip, üretim ve girişimcilik ruhu yüksek mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesindeki İşletme Bölümü, yaklaşık 1350 öğrencisiyle Kocaeli Üniversitesi’nde en çok öğrenciye sahip olan bölümlerden biridir.

İktisat Bölümü

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, 2013 verilerine göre, yaklaşık 1400 öğrencisiyle Kocaeli Üniversitesi’nde en çok öğrenciye sahip bölümlerden biridir. Gündüz ve II. öğretim lisans programı yanında Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde, biri tezsiz II. Öğretim olmak üzere, dört ayrı yüksek lisans ve bir doktora programı bulunmaktadır.

İktisat Bölümü, Kocaeli Üniversitesi’nin merkez yerleşkesi olan Umuttepe Yerleşkesi’ndedir. Bu yerleşke, orman kenarında ve İzmit Körfezi’ne bakan bir tepe üzerinde, teknolojinin son olanakları ile donatılmış dört katlı yeni eğitim birimlerinden oluşmaktadır.Her eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar olmak üzere iki dönemden oluşmaktadır. Güz yarıyılı Eylül-Ocak ve Bahar yarıyılı, Şubat–Haziran aylarında yürütülmektedir.

Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde, eğitim ve öğretim programı çerçevesinde çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkilerine ait temel kavramların öğretilmesinin yanı sıra çalışma yaşamına ilişkin ekonomik ve sosyal konularda da eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütülmektedir. Sanayi devriminden itibaren geniş kesimlerin çalışma hayatına katılmaları ve artan refah toplumların dikkatini çalışma ilişkilerine, sosyal politikalara ve hizmetlere yöneltmiştir. Günümüz küreselleşme çağında ise hızla gelişen enformasyon teknolojisi ile konunun önemi daha da artmaktadır. Bu durum çalışma ekonomisi, endüstri ilişkileri ve sosyal politika alanlarına akademik ilginin artmasına neden olmaktadır.

Uluslararası İlişkiler Bölümü

1997 eğitim ve öğretim yılında Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde kurulan Uluslararası İlişkiler Bölümü lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir. Bölümümüz Lisans düzeyi Örgün öğretim programında 606, ikinci öğretim programında 503, Yüksek Lisans düzeyinde 99 ve doktora düzeyinde 33 olmak üzere toplam 1241 öğrenciye eğitim vermektedir. Bölüm Başkanı: Doç. Dr. İrfan Kaya ÜLGER Bölümün akademik programı beş Anabilim Dalı'nı kapsar: Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı (Anabilim Dalı Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Buket ÖNAL) Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı (Anabilim Dalı Başkanı V. : Yrd. Doç. Dr. Serdar ÖRNEK) AB Siy. ve Uluslararası İliş. Anabilim Dalı (Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr.İrfan Kaya ÜLGER) Siyasi Tarih Anabilim Dalı (Anabilim Dalı Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Caner SANCAKTAR) AB Hukuku Anabilim Dalı (Anabilim Dalı Başkanı V. : Doç. Dr. İrfan Kaya ÜLGER)

Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 1994 yılında “Kamu Yönetimi” adıyla kurulmuş ve 2002 yılında “Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi” adını almıştır. Bölüm 2012-2013 yılı itibarıyla alanında İstanbul ve Ankara’daki kamu üniversitelerinden hemen sonra en yüksek taban puanı ile öğrenci alan bölümlerden bir tanesidir. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü akademik kadrosu halen bir profesör, üç doçent ve üç yardımcı doçent olmak üzere toplam yedi öğretim üyesi, ve altı araştırma görevlisinden oluşmaktadır. Örgün öğretim ve ikinci öğretim programlarında, toplam 1098 öğrenciye lisans öğretimi verilmektedir. Her iki programda da derslerin en az % 30’u İngilizce olarak sunulmaktadır. Öğretim üyelerimizin uzmanlık alanları ile uyumlu olarak, sunulan dersler özellikle kamu yönetimi, yerel yönetimler, örgüt teorileri, kamu politikaları, siyasal kuram, siyaset sosyolojisi, kent ve çevre sorunları alanlarında odaklanmaktadır. YÖK tarafından belirlenen öğrenci kontenjanları her sınıf için şimdilik yüzer öğrencidir.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors