İlahiyat Fakultesi

Vizyon

İlâhiyat araştırmalarını sürdürmek için gerekli dil, usûl ve kaynak bilgisini kazandırmak;

Modern zamanların meydan okumalarına hem Müslümanlar hem de bütün insanlık adına karşılık verebilecek, geliştirdiği üst dil ve yaklaşım tarzı ile gündemi yönlendirerek modernitenin aracı olmaktan çıkabilecek din adamları yetiştirmek için gerekli ilmî faaliyet ortamınıtemin etmek, öğrenci odaklı eğitimi ile araştırmacı, çözümleyici, katılımcı bireyler yetiştirmek;

İslâmî ilimlerle varoluşsal irtibatını kuran, seküler bir akademisyenlikten ziyade kendisini ve etrafını ilimle inşâ etmenin önemini kavramış, sadece toplumunu değil, âlemi kuşatacak bir perspektife sahip âlimler yetiştirmek;

Uluslararası standartları yakalayan ve bu standartları belirleyen yayınları, seminerleri ve sempozyumları ile ilmî tecrübesi ve birikimini diğer araştırmacılarla paylaşmak

Misyon

İslâm dininin temel kaynaklarını ve İslâm medeniyetinin sürekliliği içerisinde verilmiş eserleri, kendi geleneğinin imkânları içerisinde yorumlayan ve bugüne taşıyan;.

İlim-hikmet-irfan geleneğini üstlenmiş ve sürdürmüş Osmanlı ulemasının tecrübelerini, ilmî faaliyetlerinde kendisinden istifade edilecek bir menba olarak keşfeden ve hususî bir konuma yerleştiren;

Batı’nın felsefî tecrübesi ve yaşadığı teolojik tartışmaları, orijinal metinlerinden tanıyan ve takip eden;Tavizsiz biçimde bağlı olduğu medeniyet tasavvurunu ve her biri ayrıca birer millî değer hâline gelmiş dinî değerlerini miyar hâline getiren, toplumun kendisinden beklediği görevin bilincinde;

Yerelde etkin küresel başarıya sahip, ulusal ve uluslararası platformlarda söz sahibi ve inşaî role sahip, katılımcı, şeffaf bir fakülte olmak.


Temel İslam Bilimleri Bölümü

Bu bölümde yer alan anabilim dalları, inanç, ibadet, hukuk, ahlak esaslarına dair on dört asırlık İslam ilim ve kültür mirasını İslam’ın ana kaynaklarına dayanarak akademik bir anlayışla ele alır. Modern çağın bilgi ve teknolojik gelişmelerinden de yararlanarak güncel dini sorunlara çözümler üretmeye çalışır. Temel İslam Bilimleri Bölümü’nde şu anabilim dalları bulunmaktadır:

İslam dininin temel kaynağı Kur’an-ı Kerim'in tarihini, Kur’an ilimleri ana başlığı altında toplanabilecek literatürü, Kur’an-ı Kerim’in usul ve metotlarını, tarih süreçte oluşan tefsir birikimini analitik bir yaklaşımla inceleyen alan anabilim dalıdır.

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, İslam Felsefesi Anabilim Dalı ve Din Bilimleri Anabilim Dallarından meydana gelmektedir. İslam Felsefesi Anabilim Dalında, İslâm Felsefesi Bilim Dalı ile İslam Ahlakı ve Mantık Bilim Dalı bulunmakta; Din Bilimleri Anabilim Dalında ise, Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi, Din Eğitimi, Dinler Tarihi ve Din Felsefesi bilim dalları yer almaktadır.

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

Bu bölüm, İslam dininin doğuşundan günümüze kadar geçirdiği tarihi süreci konu edinmekte ve İslam tarihinde meydana gelen belli başlı siyasi, sosyal, kültürel, edebi ve sanatsal olayları incelemektedir. İslam öncesi Arap toplumu, İslam’ın doğuşu, dört halife dönemi ve diğer Müslüman devletler ele alınmaktadır. Müslümanlar tarafından oluşturulan kurumlar ile bilim ve kültür geleneği de bu bölüm içinde araştırılmaktadır.

Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi Anabilim Dalında, İslâm tarihçiliğinin başlangıcı, kaynakları incelenmekte; Hz. Peygamber ve Hulefâ-yi Râşidîn dönemi, Tarih boyunca İslâm coğrafyasının çeşitli bölgelerinde kurulmuş olan Müslüman-Türk devletlerinin teşkilatları, kültür ve medeniyetleri ele alınmaktadır

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors