Haberler

Rektörümüz, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mütevelli Heyeti’ne Seçildi

Rektörümüz Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mütevelli Heyet’ine seçildi.

20 Mart 2019 tarihli YÖK Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararda şu ifadeler yer aldı:

7151 sayılı Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 17. Maddesi “… Mütevelli Heyeti; Rektör, eğitim ve araştırma konusunda görevlendirilmiş Sağlık Bakan Yardımcısı, Sağlık Bakanının seçtiği bir üye, Yükseköğretim Kurulu tarafından seçilen profesör unvanına sahip bir üye ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Yönetim Kurulunca belirlenen Sağlık Bilimleri Üniversitesi dışından olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Mütevelli Heyeti, Rektör başkanlığında ilk toplantısını yapar ve bu toplantıda yapılacak seçim ile Mütevelli Heyeti Başkanı belirlenir.” hükmü uyarınca Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mütevelli heyetinin oluşturulması ve çalışmalarını sürdürebilmesi için Başkanlığımız tarafından Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü’nün seçilmesi Yürütme Kurulu’nun 20/03/2019 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.

Mütevelli Heyetinin Yetki, Görev ve Sorumlulukları

• Üniversitenin stratejik planını ve bütçe teklifini onaylamak,

• Kamu kurum ve kuruluşları ve gerçek ve özel hukuk tüzel kişileriyle iş birliği yapılmasına ve ortak projeler yürütülmesine karar vermek,

• Yurt içinde ve yurt dışında Üniversiteye ait birimlerin ve bölümlerin kurulmasını teklif etmek,

• Rektör tarafından gündeme alınması önerilen konularda karar vermektir.

Üniversite, Birleşmiş Milletlerin resmî dil olarak kabul ettiği diller öncelikli olmak üzere, yabancı dilde eğitim veren program açma, yabancı yükseköğretim kurumları ile ortak program yürütme de dâhil olmak üzere yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla her türlü iş birliğine dair protokol yapabilir. Yabancı dilde eğitim veren programlara, yurt dışından öğrenci kabul edilebilir. Mütevelli Heyetinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile yurt dışında Üniversiteye ait birimler kurulabilir.


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors