Kocaeli Meslek Yüksekokulu

Kocaeli Meslek Yüksekokulu 1976 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Örgün Öğretim Daire Başkanlığı'na bağlı olarak açılmış olup, ilk yıllarında Sevk ve İdare,Pazarlama, Elektrik,Motor programları olarak Eğitim-Öğretim faaliyetlerinde bulunmuş, 1981 yılında İşletme, Muhasebe ve Elektronik Programları da dahil edilmiştir. Kocaeli Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi ve Kocaeli Meslek Yüksekokulu'nun ilgili fakülte ve bölümleri, 20 Temmuz 1982 tarihli 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve bu Kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair 30 Mart 1983 tarihli 2809 sayılı Yasa ile Yıldız Üniversitesine bağlanmış, 03 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı Yasa ile Kocaeli Mühendislik Fakültesi ile Kocaeli Meslek Yüksekokulu ayrılarak Kocaeli Üniversitesi adı altında örgütlenmiştir. Yüksekokulumuz Kullar'da Sayın Mustafa ÖZSOY tarafından bağışlanan arsa üzerine yapılan yeni binalarına 1992 yılında taşınmış olup, bu tarihten itibaren öğretime buradaki binalarında devam etmektedir. Okulumuz 1988 yılında YÖK Dünya Bankası Endüstriyel Eğitim Projesi kapsamına alınmış olup yönetici ve öğretim elemanı yetiştirme programları yanında atölye ve laboratuarların çağdaş imkanlar ile donanımı konusunda Proje tarafından sağlanan avantajlardan yararlanmıştır.

Vizyon

İş dünyasının talep ettiği ara eleman olarak iş gücü eğitimini nitelikli olarak gerçekleştirirken, sürekli gelişen, değişen koşullara uyumu sağlayacak mesleki beceri altyapısına ve teknolojinin dayandığı temel bilgilere sahip olarak yetiştirdiği tekniker ve meslek elemanları ile örnek gösterilen, mensubu olmaktan onur duyulan bir yüksekokul olmaktır.

Misyon

Çağdaş bilgi ile donanmış, bilgi çağının gerektirdiği kültürel birikime, iletişim becerisine sahip, değişen koşullara uyum sağlayabilen, problem çözme yeteneği ve ekip çalışması ruhuna sahip, önderlik yapabilecek vasıfta, Atatürk İlke ve İnkilaplarına bağlı ve yurtsever nitelikli bireyler yetiştirmektir.


Bilgisayar Programcılığı

Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama MYO Programı, bilgi teknolojileri konusunda endüstrinin ihtiyacı olan ara eleman yetiştirmeyi amaçlar. Böyle bir programla endüstrinin ihtiyaç duyduğu donanım ve yazılım projelerinde çalışabilecek, gerektiğinde araştırma-geliştirme yapabilecek kişilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Programda başlıca, donanım, sistem ve bilgisayar ağları ve yazılım mühendisliği konularına önem verilmiştir. Bu programdan mezun olan kişiler, endüstrinin ihtiyacı olan bilgi teknolojileri konusunda donanım ve yazılım geliştirecek özelliklerle donanmış olarak ülkemiz işgücüne katkıda bulunacaklardır.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Ön lisans eğitimi veren Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programları; kamu ve özel sektör işletmelerinde yöneticilerin ofis çalışmalarına katkıda bulunmak ve büro faaliyetlerinde bulunmak üzere nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan iki yıllık yüksek öğretim programlarıdır. Bu programın amacı; yeni yüzyılda iş hayatının ihtiyaçlarını karşılayabilecek büro yöneticisi, büro yönetimi uzmanı, yönetici asistanı gibi uzman iş gücü yetiştirmektir. Bu amaca ulaşmak için programlarda gerekli teknik dersler verilmektedir.

Elektrik Programı

Sanayileşmenin artışıyla yaygınlaşan elektrik kullanımı, elektrik konusunda eğitimli insan gücü açığını ortaya çıkarmıştır. Kocaeli Meslek Yüksekokulu Elektrik Programı da sektöre nitelikli elektrik teknisyenleri yetiştirmek için kurulmuştur. Teknik hizmet ve destek üreten ara insan gücüne yönelik bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlayan programda fabrika bakım imalat dalı ve iletim dağıtım tesisat dalı bulunmaktadır.

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

İklimlendirme ve soğutma teknikeri evler, işyerleri ve endüstriyel tesislerdeki iklimlendirme, havalandırma ve soğutma tesislerini kurar, işletir ve bakımlarını yapar. İklimlendirme ve soğutma sistemleri ile ilgili bilimsel esasları açıklar, ekipman ve donanımları tanır. Bu alanlarda yapılmış olan projeleri için malzeme ve ekipman seçimi yapabilir.

Elektronik Haberleşme Teknolojisi

Elektronik Haberleşme MYO Programı, elektronik haberleşme konusunda endüstrinin ihtiyacı olan ara eleman yetiştirmeyi amaçlar. Böyle bir programla, elektronik haberleşme projelerinde çalışabilecek, gerektiğinde araştırma-geliştirme yapabilecek kişilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Programda başlıca, elektronik, haberleşme ve bilgisayar ağları konuları vurgulanmıştır. Bu programdan mezun olan kişiler, elektronik haberleşme konusunda ülkemizde bilgi birikimine ve gelişme faaliyetlerine katkıda bulunacaklardır.

Elektronik Teknolojisi

Endüstriyel Elektronik Programı,elektroniğin sanayide kullanılmasının ilkelerini açıklayan bir alandır .Endüstriyel Elektronik Teknikeri, temel elektronik konusunda yeterli bilgiye sahip sanayide kullanılan elektronik sistem ve ekipmanları tanıyan, özelliklerini bilen, bilgisini endüstri yel sistem ve ekipmanlara uygulayabilen kişidir. Tekniker, uygulama becerilerine sahip ,ileri bilgi teknolojilerindeki gelişmelere açıktır .

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi

Bu bölümde temel teknik eğitimlerin laboratuvar uygulamalarıyla desteklenmesiyle profesyonel çalışmaların yapılabilmesi sağlanmaktadır. Endüstriyel Otomasyon Programında dersler; teorik ve uygulamalı bilgiler, deneysel yetenek ve kabiliyetler, modern teknolojideki uygulamalara göre verilmektedir. Programın laboratuvarları modern araştırma ekipmanları ve bilimsel destek sağlayacak donanımlara sahiptir. Mezunlar Endüstriyel Otomasyon sanayiinde Tekniker ünvanıyla ara eleman olarak çalışmaktadırlar.

İnşaat Teknolojisi

İnşaatçılık; insanlık tarihi kadar eski, insanlık var olduğu sürece devam edecek, geçmişten geleceğe uzanan bilgi birikiminin çok, gelişimin hızlı olduğu bir meslek dalıdır. İnşaat programında; yapı elemanlarını üreten işletme sayısının nitel ve nicelik artışları karşısında ihtiyaç olan inşaat teknikerlerini yetiştirmek amacıyla eğitim programını uygulama ve teorik olarak düzenleyen program özellikle deprem ve depreme dayanıklı konut kazandırılması ve konut, iş, sağlık, eğitim, ulaştırma, su temini ve kullanımı vb. amaçlı yapıların yapım tekniklerini bilen, projeler üretebilen, uygun malzeme ve zemini seçebilen, projeleri uygulayıp yapımını denetleyebilen, karşılaştığı mesleki sorunlara çözümler üretebilen teknik elemanlar yetiştirebilmek amaçlanmaktadır.

Kimya Teknolojisi

Kimya programının amacı, kimya endüstrisinde, kimya mühendisleri ve kimyagerlerle işçiler arasında köprü görevi yapacak ara insan gücünü yetiştirmektir. Bu programda, matematik, kimyanın temelleri, kimya teknolojisine giriş, kimyasal işlemler, teknik resim, teknik proje, ölçü aletleri, istihdam projeleri gibi dersler okutulur ve uygulamalar yaptırılır.

Rafineri ve Petrokimya Teknolojisi

Rafineri ve petrokimya programının amacı ham petrolün işlenmesi ve çeşitli petrol ürünlerinin elde edilmesinde çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir. Rafineri ve petrokimya teknikerleri Enerji Bakanlığına bağlı petrol rafinerilerinde çalışabilirler.

Kağıt Teknolojisi

Kağıt Teknolojisi Programının amacı kağıt sektörünün ihtiyacı olan fabrikalara(kağıt, karton,oluklu mukavva ) hem laboratuar hem de üretim konusunda ara eleman yetiştirmektir. Programda dersler teorik ve uygulamalı bilgiler olarak (fabrikalarda) verilmektedir.

Makine Bölümü

Makine teknikeri yetiştiren bir programdır. 4. yarıyılda imalat ve bakım olarak iki bölüme ayrılmaktadır. Malzeme, Metroloji, CAD-CAM ve CNC laboratuvarları ile Endüstriyel Makineler Atölyesi mevcuttur. Makine programının öğrencileri, mevcut makinelerin kullanılması, bunlarla ilgili üretim alanlarında imalata konu olan makine parçalarının tasarlanması, teknik resimlerinin çizilmesi ile ilgili konularda eğitim almaktadırlar. Bu programdaki dersler özellikle atölye çalışmaları ile birlikte yürütülmektedir.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

İşletmelerin Muhasebe bölümleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe servislerinde görev üstlenebilecek ya da yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek, nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan iki yıllık (4 yarı yıl) bir yükseköğretim programıdır. Mesleğin uygulanmasında gelişen teknolojilere paralel olarak, bilgisayarın yoğun kullanımı sağlanarak mezun olacak öğrencinin sahip olması gereken bilgi, beceri ve alışkanlıklarla donatılması hedeflenmiştir.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Eğitim)

İşletmelerin Muhasebe bölümleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe servislerinde görev üstlenebilecek ya da yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek, nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan iki yıllık (4 yarı yıl) uzaktan öğretime dayalı internet üzerinden eğitim veren bir yükseköğretim programıdır.

Pazarlama

Pazarlama programı, İktisadi ve İdari Programlar Bölümüne bağlıdır. Bu programın temel amacı, ilgili alanlardaki nitelikli personel gereksinimini karşılamaktır. Bu amaca ek olarak, pazarlama programının temel eğitim felsefesi, çağdaş iş dünyasının gereksinimleri ile uyumlu mesleki eğitim vermektir. Bu programa kaydolan öğrencilerimiz bir mala ya da hizmete ihtiyaç duyan müşteri ya da tüketicileri belirleme, İstenen ürünün özellikleri ve kalitesi hakkında bilgi verebilme, Pazarlama meslek elemanı olarak hukuki sorumlulukların bilinmesi, Yönetim kademelerinde sorumluluk alabilme, Emrinde çalışan kişilerin gözetim ve denetimini üstlenebilme, Alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını çalıştırabilme, Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili yazışmalar yapabilme, Bilgi depolayabilme,

İşletme Yönetimi

İşletme, kişi veya kurumların ihtiyaçlarını karşılamak üzere, üretim faktörlerini bir araya getirerek mal veya hizmet üreten, pazarlayan ve sonunda maddi veya manevi bir kar elde etmeyi amaçlayan, iktisadi teknik ve hukuki birimdir. İşletme meslek elemanı ise; sosyal bilimlere (psikoloji, sosyoloji, ekonomi vb.) ilgi duyan ve bu alanda başarılı, başkaları ile işbirliği yapabilen, bir işi plana uygun olarak yürütebilen, duygu ve düşüncelerini başkalarına aktarabilen kimsedir.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors