Ticari Ar-ge Destek Merkezi

Ticari Ar-ge Destek Merkezi

Paydaşlar

 • Kocaeli Üniversitesi
 • Kocaeli Ticaret Odası
 • KOBİLER

Amaç

Kocaeli'nde faaliyet gösteren KOBİ'lerin uluslar arası pazarlardaki rekabet gücünü arttırmaya yönelik hizmetleri bir çatı altında toplayarak konusunda uzman danışmanların bilgi ve deneyimlerini en ekonomik şekilde KOBİ'lerimizin kullanımına sunmak. Ar-Ge konusunda KOBİ'lere destek olmak ve kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmak.

KOBİ - Ar-Ge Destek Merkezi'nin Çalışma Konuları

 • Kocaeli Üniversitesi bünyesindeki mevcut araştırma laboratuarları (IDEAL laboratuarları), araştırma-uygulama merkezleri ve benzer birimler arasındaki ilişkileri düzenlemek, organik bağları kuvvetlendirmek, ve bunların ve üniversitenin diğer imkanlarının Ar- Ge amacıyla sanayi ile ortak kullanıma açılmasını sağlamak;
 • Ar-Ge faaliyetlerinin ortak ihtiyacı olan alt yapıyı kurmak: cihaz bakım, onarım, yapım, ayar ve benzeri hizmetleri verebilecek atölyeleri ve araştırma laboratuarları kurmak;
 • Temel ve uygulamalı fen bilimlerin gelişmesine katkıda bulunmak ve endüstriye ilişkin temel bilim sorunlarını çözümlemek üzere araştırmalar yapmak,
 • Araştırma sonuçlarının uygulanmasına yardımcı olmak, araştırma sonuçlarını endüstriye duyurmak, gerektiğinde uygulama planları yapmak, yeni bir malzeme ve mamulün üretim aşamasına geçmesi ve geliştirilen bir prosesin üretim sürecine entegre (dahil) edilmesi için zorunlu olan teçhizat, sistem ve özelliklerini tespit etmek, pilot tesisler oluşturmak;
 • KOBİ'lerin ihtiyacı olan nitelikli Ar-Ge personelinin yetiştirilmesini sağlamak;
 • KOBİ'lerde karşılaşılan teknolojik güçlükler konularında danışmanlık yapmak, proses, malzeme ve mamullerindeki kusurların sebeplerinin giderilmesine, malzeme ve mamullerin özelliklerinin tespiti ve kontrolüne, programlama ve bilgi işlem çalışmalarına yardımcı olmak;
 • Ar-Ge konusunda ve çalışma alanına giren diğer konularda kurs, seminer, sempozyum, kongre, konferans gibi ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek;
 • Yurt içindeki ve dışındaki ilgili kamu ve özel araştırma kuruluşları ve merkezleriyle işbirliği yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak ve ileri teknoloji projeleri için finans kaynakları teminine çalışmak;

Kocaeli KOBİ- Arge Destek Merkezi'nden KOBİlerin Kazanımları

 • Mevcut alt yapılarının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi
 • Ar-Ge kültürü ve Ar-Ge yapılanmasının oluşması,
 • Proje ve kaynak yönetimi yeteneğinin kazanılması,
 • Bilgi kazanımlarının dokümante edilerek kalıcılığının ve sürekliliğinin sağlanması,
 • Üniversite-sanayi işbirliğinin oluşturulması, katma değeri yüksek ARGE faaliyetlerini yürütebilmesi için ihtiyacı olan kalifiye elemanı Üniversite'den rahatlıkla karşılayabilmesi.
 • İhtiyaç duyduğu konularda üniversiteden eğitim ve danışmanlık alması
 • Yenilikçi ürün ve teknoloji geliştirme yönünde yetkinliğin sağlanması,
 • Nitelikli işgücü istihdamının artırılması,
 • Ar-Ge yapabilmenin ve başarabilmenin verdiği moral ve özgüven,
 • Ticari başarı,

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors