Genel Sekreterlik

Genel Evrak ve Kurul Yazı İşleri Şube Müdürlüğü

Görev Ve Sorumlulukları
(Genel Evrak Birimi)

  • Üniversitemize kurum dışından gelen her türlü evrak ve dilekçelerin kayıtlarının ve ilgili birimlerine havalelerinin yapılarak EBYS Sistemi üzerinden dağıtımlarının yapılması.

  • Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı birimlerden Üniversitemiz dışındaki kurumlara kuruluşlara ve özel ve tüzel kişilere postalanacak olan evrakların kayıt altına alınarak posta ve kep işlemlerinin yapılması.

  • PTT Müdürlüğünden gelen evrakların ilgili birim ve kişilere teslim edilmesi.

  • Üniversitemize bağlı birimlerin Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi(DETSİS) üzerinden İdari Kimlik Kod işlemlerinin yürütülmesi.

  • Üniversitemiz Rektörlük ve Ayniyat Binalarının Yükseköğretim Mekânları Yatırım Karar Destek Sistemi (MEK-SİS) işlemlerinin yürütülmesi.

Görev Ve Sorumlulukları
(Kurul Yazı İşleri Birimi)

  • 2547 sayılı Kanun’un 14 üncü maddesi uyarınca yapılan Senato toplantılarının gündemlerinin oluşturularak Senato üyelerine duyurulması, kararlarının yazımı, dağıtımı ilgili kurumlarla yazışmaları karar tutanaklarının imzalattırılması ve Üniversitemiz Web sayfasında yayımlattırılması.

  • 2547 sayılı Kanun’un 15 inci maddesi uyarınca yapılan Yönetim Kurulu toplantılarının gündemlerinin oluşturularak Yönetim Kurulu üyelerine duyurulması, kararlarının yazımı, dağıtımı ilgili kurumlarla yazışmaları karar tutanaklarının imzalattırılması ve Üniversitemiz Web sayfasında yayımlattırılması.

  • Üniversitemiz Disiplin Kurulu toplantılarının kararlarının yazımı, dağıtımı ilgili kurumlarla yazışmaları karar tutanaklarının imzalattırılması.

  • Senato ve Yönetim Kurulu üye listelerinin güncellenmesi işlemlerinin yürütülmesi.

Personel Listesi

Adı Soyadı Unvanı Görev Tanımı
Tülay TÜRKAY Şube Müdürü Üniversite Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Senato kararları ile Üniversitemize kurum dışından gelen gelen-giden evrak ve posta işlemlerinin, ilgili kanun ve mevzuat çerçevesinde uygulanmasını sağlamak.
Gökhan KIRAN Şef Biriminde Şube Müdürünün yardımcısıdır. Kurul Yazı İşleri Birimi ile Genel Evrak Birimindeki memurların görevlerini; kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge,genelge ve emirlere uygun olarak yerinde zamanında ve hatasız yapmalarını sağlamak.
F. Zeynep YENER Tekniker Üniversite Senato Kararlarının yazımı ve ilgili birimlere dağıtımı işlemlerini yapmak.
Derya ALAN Memur Üniversite Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu Kararlarının yazımı ve ilgili birimlere dağıtımı işlemlerini yapmak.
Erdoğan ATMACA Bilgisayar İşletmeni Gelen evrakların kayıtlarının tutulması ve ilgili birimlere dağıtımı işlemlerini yapmak.
Hüseyin KIZILTAN Teknisyen Yardımcısı Gelen ve Giden postaların kayıtlarının tutulması ve ilgili birimlere dağıtımı işlemlerini yapmak.
Muhsin ÜZÜN Teknisyen Yardımcısı Giden evrakların kayıtlarının tutulması ve ilgili birimlere dağıtımı işlemlerini yapmak.

Genel Bilgiler

ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI

PERSONEL ÜNVAN VE GÖREV TANIMI

Faaliyet Raporları

Üniversite Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Senato Faaliyet Raporu

Genel Evrak Şube Müdürlüğü Gelen-Giden-Kep Evrak Sayıları

İş Akış Şemaları

İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors